Privacyverklaring

Yaël Reijnders Dressage, gevestigd aan 's-Gravenpolderseweg 112, 4462 RA te Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
’s-Gravenpolderseweg 112
4462 RA Goes
T  06 4635 8995
www.yaelreijndersdressage.nl
info@yaelreijndersdressage.nl

KvK te Breda: 
BTW nr.: 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Yaël Reijnders Dressage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Yaël Reijnders Dressage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om diensten aan u te leveren;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • om u te informeren over onze diensten
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yaël Reijnders Dressage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de regel worden uw gegevens bewaard tot 7 jaar nadat u de laatste factuur van ons heeft ontvangen, wat volgt uit de fiscale bewaarplicht.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yaël Reijnders Dressage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yaël Reijnders Dressage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yaël Reijnders Dressage gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Gebruik functionele cookies

 •  Om te onthouden of iemand de cookiemelding heeft weggeklikt/verborgen.
 •   Op het contact-formulier als onderdeel van anti-spam maatregelen.

Gebruik analytische cookies

 • Om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun gedrag. We maken hierbij gebruik van Google Analytics.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yaël Reijnders Dressage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yaelreijndersdressage.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yaël Reijnders Dressage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yaël Reijnders Dressage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen omvatten o.a.:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden en 2FA;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie (ook bekend als SSL);
 • geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden;
 • backups ter voorkoming van gegevensverlies;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yaelreijndersdressage.nl of +31 (0)6 4635 8995
 

Wijzigingen privacyverklaring

Yaël Reijnders Dressage behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op https://www.yaelreijnersdressage.nl/privacyverklaring kunt u de meest actuele versie daarvan vinden.